Lợi ích của việc chuyển đổi hệ thống kế thừa (Legacy System)