Email xác nhận đăng ký sự kiện thành công sẽ được hệ thống xử lí và gửi vào email của bạn trong khoảng 2 – 3 phút. Nếu không nhận được email, bạn vui lòng kiểm tra hòm thư spam.

Trong quá trình chờ đợi, bạn có thể tham khảo các 
dịch vụ của BiPlus cung cấp
.

ATLASSIAN PRODUCTS​

Services

 • Providing Atlassian license and product
 • Developing and customizing plugins
 • Data Migration
 • Training and Consulting Atlassian solutions

Solutions

 • Jira Software
 • Jira Service Management
 • Confluence
 • Bit Bucket

IT OUTSOURCING

Services

 • Custom Software Development
 • Application Development
 • Software Prototyping
 • Software Product Development
 • Dedicated Development Team
 • DevOps Automation
 • Business Process Outsourcing (BPO)
 • Consulting and Training

Get detail pricing information

Scroll to Top